kobieta z kalkulatorem

Na czym polega analiza rentowności?

Analiza rentowności – na czym polega?

Analiza rentowności firmy oparta jest o trzy wskaźniki rentowności. Pierwszy z nich to wskaźnik rentowności aktywów (ROA), drugi to wskaźnik rentowności kapitału (ROE), natomiast trzeci – wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS). Zadaniem analizy rentowności https://faktoria.pl/porada/analiza-rentownosci-wskazniki-rentownosci jest zbadanie, jak firma radzi sobie w każdym z wyżej wymienionych  obszarów. Dzięki temu można zidentyfikować zagrożenia, zweryfikować, czy przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane i ewentualnie wprowadzić modyfikacje w tym zakresie.

Wskaźnik rentowności aktywów

Wskaźnik rentowności aktywów wskazuje, jaka wielkość zysku netto przypada na jedną jednostkę aktywów firmy. Pokazuje on zatem, jaka jest zdolność aktywów do generowania zysku. Aby go obliczyć, należy podzielić wynik finansowy przez kapitał własny, a następnie otrzymany wynik pomnożyć razy 100. Im wartość wskaźnika jest wyższa, tym przedsiębiorstwo znajduje się w lepszej sytuacji finansowej. Jeżeli otrzymalibyśmy wskaźnik o wartości ujemnej, oznaczałoby to, że firma generuje stratę. Najwyższy poziom wskaźnika ROA osiągają najczęściej spółki prowadzące działalność w branży przemysłu paliwowego, surowcowego czy informatyki, natomiast najniższą – działające w branży budowlanej, ubezpieczeniowej czy bankowej.

Wskaźnik rentowności kapitału
Dzięki wskaźnikowi rentowności kapitału możemy dowiedzieć się, jaką stopę zwrotu firma może uzyskać z danej inwestycji. Aby go obliczyć, należy podzielić wynik finansowy netto przez kapitał własny, a następnie pomnożyć otrzymany wynik razy 100. W przypadku wskaźnika ROE, podobnie jak w przypadku ROA, im jego poziom jest wyższy, tym lepiej świadczy to o firmie. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowują zazwyczaj spółki prowadzące działalność związaną z grami komputerowymi, wierzytelnościami czy biotechnologią, natomiast najniższą – przedsiębiorstwa działające w branży przemysłu elektromaszynowego oraz telekomunikacji.

W tym dziale  Lista niezbędnych rzeczy do zrobienia przy otwieraniu sklepu

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Ostatni ze wskaźników przedstawia, jaka jest zależność między zyskiem netto firmy a przychodami netto uzyskanymi ze sprzedaży. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy sprzedaż jest opłacalna. Aby uzyskać wartość wskaźnika należy podzielić wynik finansowy netto przez przychody ze sprzedaży, a następnie wynik pomnożyć razy 100. W przypadku wskaźnika rentowności sprzedaży zasada jest taka sama jak w przypadku wskaźników ROA i ROE – im wyższa wartość, tym przedsiębiorstwo jest w lepszej kondycji finansowej. Jeżeli wynik jest wyższy niż w roku poprzednim, oznacza to, że wzrosła sprzedaż, a jednostkowy koszt wytworzenia produktu zmniejszył się. Z kolei jeżeli wartość wskaźnika ROS w stosunku do poprzedniego roku spadła, to będzie to niekorzystna sytuacja, w której koszty pochłaniają coraz to większą część przychodu.
Warto także wskazać, że nie istnieją granice, w ramach których mieścić powinny się wartości powyżej wskazanych wskaźników. Każdorazowo otrzymaną wartość należy zatem porównywać z wartościami otrzymanymi przez inne przedsiębiorstwa, działające w tej samej branży. Ponadto pożądaną sytuacją jest, aby wskaźniki zwiększały się z roku na rok – świadczy to o rozwoju firmy i jej coraz większej rentowności.

W tym dziale  Podstawowe oprogramowanie w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *